Baccarat

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
Ngày
/
Tháng
00 24   2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1                   1   1   1   1 1 1   00
01 13 1               1                 1             1 1   1                               2     2         1     2           01
02 14 1       1       2 1             1         1           1                 2       1                   1         1       1 02
03 22 1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2       1         1 1       1           03
04 15 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1                   1               1   1 04
05 20     1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       1               1     2 1     2       05
06 18   1                   1   1                     1       2       2       1       1       1 1   1 1   2   1           1   06
07 14       1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1                           1       1     1       07
08 13             2           1     1 1           1 1                 1 1                 1       1   1 1                     08
09 12           1       1         1         1       2 1                   1             1       1                     1     1 09
10 18             1             1                           1         1 1   2   1   1     1         3     1 2             1 1 10
11 17             1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                         1 1                     1   1   11
12 21                   2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1                       2     1   1 1 1 1     12
13 12 1                   1           1                   1           1             1       1         1   1       1     1   1 13
14 13 1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         1             1           1           14
15 18                 1           1               2               1 1 1   1   1             1 1     3 1     1   1   1         15
16 18           1       2 1 1 2                         1               1             1 1       1   1 1 1     1   2           16
17 17                     1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       1       2         1 1                 17
18 10 1                           1                       1           1 1       1       1             1                 1   1 18
19 13     1 1 1                             1   1                 1                                 1           1     1 1 1 2 19
20 13       1                 1           1 1 1   1         1   1                   1         1                   1 1   1     20
21 23   1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1   1           2     1 1       1   1 1 21
22 11                     1 1         1 1     1           2           1                                 1       1       1     22
23 19                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1             1 1 1           1     1   1     1 23
24 15           1               1   1   1 1                   3 1                   1   1   1               1           2     24
25 14     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         1       1                           1 25
26 14               1 1   1                       1                   1   1 1       1             2     2       1       1     26
27 17         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   1 1                     3 1 1         27
28 12 1   1                       1   2       1                           1   1                   1     1   1     1           28
29 15           1               1           1     1         1           2   1   1         1         1     1 1 1     1         29
30 24 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1       1 1 1     1   1 1   2 1   1 1     1 30
31 17 1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1           2 1             1 1           31
32 23 1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1                 1 1 1             1 1           2 1 32
33 15 1               2           1   1                         2   1     1                 1     1   1       1     1       1 33
34 16         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1               1 1         1 1     1     34
35 11   1             2   1             1   1               1             1 1       1                             1           35
36 12 1 1   1               1     1     1                       1     1                 1   2     1                           36
37 18 1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1                       1           1 1   1   1     1 37
38 10   1     1                 2                       1                       2 2               1                           38
39 8     1                               1     2                   1                           2 1                           39
40 15   1       1                 1                       1         1           2   1 1 1     1           1       2     1     40
41 20     2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1   1           1   1       1           41
42 19           1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1           1     1       2   1                 42
43 14   1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1             1 1                       43
44 26   1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     3   1         1   1 1       1 2     2 44
45 17             1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1   2   1                     1         45
46 22   1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1   1 1               2 2 1     1       46
47 17 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1                 1   1 1           1   1   1   1 47
48 10 1         1   1                     1   1                 1 1                         1                       1   1     48
49 13             1         2 1   1   1     1                   2 1                                                   1 1 1   49
50 11 1   1           1           1           2                         1     1   1                     1         1           50
51 10   1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1                                             51
52 16 1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                         1 1 1                           1 52
53 12 1                 1                 1       1 1   1 1       1       1                               1               1 1 53
54 10       1         1                       1         1 1         2   1                       1                           1 54
55 10           1                                         2     1                           2 1           1     2             55
56 17   1 1 1     1       1             2       1                           1 1           1   1         1   1 1         1   1 56
57 16 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1     1               1     1   1       57
58 8 1               1           1 1                       1     1               1                                 1         58
59 13   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1                 1                 1 1             59
60 16 1   1           1     1                           1 1               1       1 1     1         1     2   1     1     1   60
61 23     1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           1 1   1   1         1         1 2     61
62 16             2               1   1               2           2 2     1                       1   1     1       1       1 62
63 21 1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1   1     1   1       1       1 1   2   63
64 18 2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1     2         1                   1     64
65 13     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1                       1         1         65
66 21         3   1 1       1           2   1       1                             1 1   1         1   2 1   1         2   1   66
67 18 1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1   1           1                   1 1 67
68 22   1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1               1 1         2         1     68
69 19     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1       1   1 1     1       1           69
70 19     1           1           1       1 2   1 1       1 2           1                   1 2     1               2     1   70
71 26   1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             1     1       3         1   2 1   1   71
72 16   1     1                               2   1       1   1       1           1       2                 1   1     1 1 1   72
73 17       1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   1           2 2   1     1             73
74 18       1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3             1   1 1             1         1     74
75 16   1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   1   1       1           1         1   75
76 27       1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2       1                       1       1 1 76
77 15   1     1   1     1           2               3         1           1     1                   1     1   1               77
78 12   1             2         2     2     1                       1                 1                                 1 1   78
79 16   1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1       1   1     1                         79
80 17               1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   1       2 1                         1 80
81 21                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1             1   1     1     1         1   81
82 13             2         1                       2                       1         1           1     2 1   1         1     82
83 14   1               1     1         1         1                   1       1 1 1           1 1   1         1     1         83
84 14     1 1                                         1               1 1 1             1   1     1   1 1   1       1     1   84
85 17                       1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     1   1 1                               85
86 9           1 1                                   1 1                 2 1                           1                   1 86
87 18     2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2         1         1   1             1   87
88 23     2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 1     1                     2 2       88
89 16         2 1         1 1   1           2         1 1     1                         1       2     1   1                   89
90 20       1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2     1         1 1     1   1           90
91 12 1             1 1       1               1   1   1                 1               1         1                 1     1   91
92 24     2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1     1 1   1     1 1 2     1           92
93 19                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1   1     1 3             1     1 1     93
94 16       1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1     1 1                 1             94
95 19   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 1 1 1                 2 1     1   1   95
96 10                                                       1     2           1   2               1   1   1               1   96
97 14               1 1       1               1   1       1             1 3         1                   1       2             97
98 14   1           1       1       1                       1           1       1 1     1 1     1 1       1             1     98
99 16       1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1               1       1         1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Casino game poker Bóng rổ Baccarat casino Kết quả xổ Số Miền Trung Casino game nổ hũ Baccarat Game casino poker Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Baccarat